Algemene Voorwaarden EcoRidders

 

Artikel 1 - Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• ‘Algemene Voorwaarden’: onderhavige algemene voorwaarden;
• ‘EcoRidders’: is een handelsnaam van de rechtspersoon Means In Progress B.V.;
• ‘Klant’: elke particulier of onderneming die bij EcoRidders een Dienst afneemt;
• ‘Deelnemer’: elke persoon die bij EcoRidders een Dienst afneemt;
• ‘Dienst’: een door EcoRidders verzorgde, dienst, al dan niet met betrekking tot het maken van      een plan voor de implementatie van MVO-beleid en/of de feitelijke implementatie van dit plan;
• ‘Materiaal’: diensts-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal, in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Dienst;
• ‘Prijs’: de prijs van een Dienst, eventueel te vermeerderen met belastingen;
• ‘Website’: de website van EcoRidders: www.ecoridders.nl;
• ‘Dienstenovereenkomst’: een overeenkomst tussen EcoRidders en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Dienst door EcoRidders aan de Klant of een andere door de Klant aangewezen Deelnemer.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van EcoRidders, en op alle door EcoRidders gesloten overeenkomsten, zijn de Algemene Voorwaarden van Means in Progress BV van toepassing, dit voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig lid 3.
2.2 Door het aanvaarden van een Dienstenovereenkomst accepteert de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. EcoRidders wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen EcoRidders en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).
2.4 In de gevallen waarin de betreffende Studieovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal EcoRidders een regeling treffen naar redelijkheid.
2.5 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen EcoRidders en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.
Artikel 3 - Toepasselijkheid
3.1 EcoRidders brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.
3.2 Het aanbod bevat een omschrijving van de Dienst en/of van het materiaal dat deel uitmaakt van de Dienst.
3.3 Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
a) de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
b) wanneer de Dienst start;
c) de voorwaarden waaronder de Dienst eventueel niet doorgaat;
d) voor zover van toepassing, de voorwaarden om de Dienst af te kunnen nemen;
e) de Prijs en de wijze van betaling.
3.4 Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Dienstenovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van EcoRidders. Op verzoek van de Klant zal EcoRidders een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.
Artikel 4 - Dienstenovereenkomst
4.1 De Klant gaat een Dienstenovereenkomst met EcoRidders aan door middel van de acceptatie van de offerte.
4.2 De Dienstenovereenkomst komt tot stand wanneer EcoRidders de geaccepteerde offerte  schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop EcoRidders schriftelijk de acceptatie van de offerte voor een Dienst aan de Klant heeft bevestigd.
4.3 De Klant is niet zonder meer gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Dienstenovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van EcoRidders. EcoRidders kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.
Artikel 5 - Annulering Dienst
5.1 Voorafgaand aan de aanvang van een Dienst heeft de Klant het recht de betreffende Dienst te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
5.2 In geval van annulering zoals bedoeld in lid 1, geldt dat EcoRidders gerechtigd is kosten bij de Klant in rekening te brengen:
a) bij annulering meer dan 28 dagen van tevoren is geen vergoeding verschuldigd door de Klant;
b) bij annulering binnen 28 dagen van tevoren is 50% van de Prijs verschuldigd door de Klant.
Artikel 6 – Niet van toepassing
Artikel 7 - Betaling
7.1 De Klant kan de kosten van een Dienst door te voldoen conform de betalingsmogelijkheden zoals vermeld in de offerte. De Klant dient de gekozen wijze van betaling voor een Dienst aan te geven bij de acceptatie van de offerte.
7.2 Betaling dient, tenzij dit anders overeengekomen is, uiterlijk plaats te vinden op de aanvangsdatum van de Dienst.
7.3 Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt EcoRidders de Klant een betalingsherinnering, waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die EcoRidders moet maken om het aan EcoRidders toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Klant.
Artikel 8 - Legitimatie
8.1 Bij inschrijving voor een Dienst is de Klant verplicht de correcte en volledige naam van de Klant op het inschrijfformulier te vermelden.
Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1 In het geval dat EcoRidders aansprakelijk is voor schade aan de Klant, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade - bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten). Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van EcoRidders geldt het voorgaande niet.
9.2 EcoRidders is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of van de Deelnemer aan een Dienst.
9.3 EcoRidders is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van foutieve of onvolledige toepassing van het advies, na afloop van de Dienst.
Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten
10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op de door EcoRidders gegeven Dienst en op het door EcoRidders verstrekte en samengestelde materiaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij EcoRidders (of achterliggende partijen). Niets mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van EcoRidders.
Artikel 11 - Privacybeleid
11.1 Het privacy-beleid van EcoRidders is te raadplegen via de Website en wordt geacht integraal deel uit te maken van deze Algemene Voorwaarden. Door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden, wordt automatisch ook volledig ingestemd met het privacy-beleid.
Artikel 12 - Klachtenregeling
12.1 Klachten kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden via e-mail (info@meansinprogress.nl). Zij zullen vervolgens in alle gevallen in redelijkheid opgepakt en opgelost worden in samenspraak met de klager.
12.2 EcoRidders is (nog) niet aangesloten bij een klachteninstituut.
Artikel 13 - Wijziging Algemene Voorwaarden
13.1 De Algemene Voorwaarden kunnen door EcoRidders / Means in Progress BV worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een algemene kennisgeving op de Website.
Artikel 14 - Toepasselijk recht en forumkeuze
14.1 De Studieovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden volledig beheerst door Nederlands recht.
14.2 Eventuele geschillen worden, nadat zij onderling niet op te lossen bleken te zijn, voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

 

 
E-mailen
Bellen
LinkedIn